Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

   

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH
NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

 

Od 1 lipca 2013 r. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z póź. zm.) wprowadza nowy sposób gospodarowania odpadami w Gminie.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a wytwarzane
są odpady komunalne, zobowiązani są do zawierania indywidualnych umów na odbiór tych odpadów. Wybrany przedsiębiorca powinien być wpisany do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Trawniki.

Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki.

od do