Informacja dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCIPrzedsiębiorca, zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w Gminie na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne.

Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy (wniosek w zakładce druki do pobrania).

Podstawa prawna:
Art. 9b-9d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.), art. 64-67 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2017 poz 2168 z późn. zm)

od do