Informacja dla mieszkańców mających podpisane umowy na odbiór odpadów komunalnych

 Wywóz śmieci jest rzeczą tyle nieprzyjemną, co konieczną. Od 1 lipca 2013 roku zmieniły się zasady odbioru odpadów. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tzw. ustawą śmieciową) Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Właściciele nieruchomości (zamieszkałych) znajdujących się na terenie Gminy Trawniki są zobowiązani złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawowym dokumentem, w którym właściciele nieruchomości zamieszkałych określają ilość osób zamieszkujących nieruchomość oraz okres w jakim zamieszkują daną nieruchomość.

Art. 9b-9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn,. zm.), art. 64-67 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2168 z późn. zm).

od do