Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

 
 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Dyrektorem Gminnego Zespółu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół jest

GZEAS powołany jest do obsługi finansowej, administracyjnej, organizacyjnej i gospodarczej placówek oświatowych , w szczególności zapewnia:

  • obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych, organizację wypłat wynagrodzeń, ewidencję danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
  • obsługę organizacyjną i administracyjno-gospodarczą;
  • organizowanie remontów obiektów szkolnych, zadań inwestycyjnych, wyposażania placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt;
  • inwentaryzację składników majątkowych;
  • opracowanie projektów organizacji roku szkolnego w placówkach oraz zadań rzeczowych, a także projektów i planów dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych;
  • realizację zadań w zakresie statystyki publiczej, sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z realizacji planów dochodów i wydatków, z realizowanych zadań rzeczowych, zatrudnienia, wynagrodzeń i innych;
  • tworzenie warunków przestrzegania dyscypliny finasów publicznych publicznych placówkach oświatowych gminy;
  • wykonywanie dodatkowych zadań zleconych.

Strona BIP https://gzeastrawniki.naszbip.pl

 

od do