PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Refundacji podlegają koszty kwalifikowane, poniesione przez beneficjenta, nieprzekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej gminy w okresie realizacji Programu – nie więcej niż 4 000 000 zł na operacje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Gmina Trawniki złożyła wniosek pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trawniki i Trawniki Kolonia. Etap II, Zadanie 1”. Wniosek opiewał na 7.904.138,20 zł, dofinansowanie wynosi 4.000.000 zł. Inwestycja będzie realizowana do stycznia 2011 roku. Zadanie pierwsze obejmuje budowę kanalizacji w miejscowości Trawniki (przed torami).