Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
OGŁOSZENIE o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trawniki
Data utworzenia
2020-07-14
Opis

OGŁOSZENIE

o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trawniki

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/157/18 Rady Gminy Trawniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trawniki,

 

zawiadamiam

 

o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trawniki, w dniach od 21 lipca 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu, w siedzibie Urzędu Gminy Trawniki, Trawniki 605, 21-044 Trawniki oraz o publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Trawniki (http://www.trawniki.pl) i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trawniki (https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl) w zakładce ogłoszenia. Zmiana planu miejscowego obejmuje wyłącznie część tekstową Uchwały Nr XVII/97/99 Rady Gminy Trawniki z dnia 15 grudnia 1999 r. (Dz. Urz., Woj. Lubelskiego z 26 września 2001 r., Nr 78 poz. 1174 z późn. zm.).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Trawniki, I piętro, pokój nr 12. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym do Wójta Gminy Trawniki, Trawniki 605, 21-044 Trawniki, e-mail: trawniki@trawniki.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Trawniki. Uwagi złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Trawniki, danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

 

Wójt Gminy Trawniki

 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Jania Grzegorz
Dodano do BIP dnia: 2020-07-14 10:08:23